Проект АПСПО

Проект АПСПО

Проект АПСПО

11.12.2021г.

От 2020 година ДГ „Мики Маус“  работи по проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.
    През учебната 2021 -2022 г   в  детската градина са сформирани 5 групи от  деца, които  получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите.