Дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейности по проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

30.05.24г.

Проект BG05M20P001 " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи " е богат ресурс за учителите от 6 -те групи в  ДГ"Мики Маус", гр.Габрово и тези от базата в село Враниловци, в процеса по приобщаващо образование. Сумата от 8316лв. обезпечи допълнителните дейности по български език и подпомогна децата от предучилищна възраст, повиши тяхната самооценка за успешно преминаване към начален етап.