БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Дългосрочната роля на възпитанието и обучението по Безопасност на
движението по пътищата е създаването на определен начин на мислене и изграждане
на транспортна култура на отделната личност, които осигуряват не само личната
безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.

Организация на възпитателно-образователния процес в Детска градина "Мики Маус"

Възпитателно-образователният процес по БДП се провежда съгласно:
1. Концепцията на възпитанието и обучението по БДП в детската градина и
българското училище.
2. Учебните програми по БДП за всяка група.
3. Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда в основните и допълнителни форми на взаимодействие.
ЦЕЛ: Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към
дейностите, свързани с безопастността и движението по пътищата. Придобиване на основни компетентности за
разпознаване и преценка на основни ситуации и фактори при
участие в движението.
ЗАДАЧИ:
1. Изграждане на компетентности за поведение на пътя, основани на
знания, умения и отношения.
2. Запознаване на децата с опасностите на пътя, начините за тяхното
предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер
предизвикани от уличното движение.
3. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от
детската градина до дома им.
4. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови
технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния
процес.
5. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно
овладяване на правилата по БДП.
Глобалната цел на възпитателно-образователния процес по БДП
изисква у децата да се изградят елементарни представи и
понятия за пътното движение и начални умения за безопасното им 
придвижване като пешеходци.Тази глобална цел се конкретизира, както
следва:
 Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване
цветове и форми, движение, анализиране на информация от
светлинни и звукови сигнали);
 Да различават улично платно, тротоар;
 Да знаят кой къде се движи;
 Да знаят, че не трябва да се движат сами;
 Да знаят къде е опасно да се движат и защо;
 Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
 Да се спазват определени правила при движение;
 Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе;
 Да умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния;
 Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна
ситуация;
 Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците
Съгласно Наредба №5 на ПВ от 2016 г. , обучението по БДП в
съдържателен план присъства в образователното направление Околен
свят.
Възможно е развиване на интегративни връзки с направленията:
Български език, Математика, Изобразително изкуство, Конструиране и
технологии и Физическа култура.
 Архив